Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
758514
   

Vasil Levski - document

Детайли

№ 171а 

Телеграма от окръжния управител на Търново Али бей до Великото  везирство за залавянето на Васил Левски в Къкрина 

Търново, 28 декември 1872 г. 

Дешифриран текст на телеграма, получена на 28 канун-и еввел [12]881 от  Окръжното управление (мютесарифство) на Търново 

Докладвам, че дошлият откъм Сърбия и Влашко в качеството на ръководител на цялата революционна организация, разкрита [по време на съдебния  процес] в София, и от три-четири години подбудител и подстрекател на бунто ве и смут по тези места Васил Левски от Карлово, [който ] от седем-осем месе ца насам е издирван, след като снимката (фотографията) му е била придобита  по подходящия начин, [а междувременно] са били конфискувани към шестде сет-седемдесет броя писма и документи, които е получил от революционните  клетки в Русия, Влашко и Сърбия, е бил обсаден преди два дни в едно село2 в  [околията на] Ловеч. [Тогава той] извадил оръжие, ранил едно заптие и поне чил да избяга, но в отговор [на дръзката му постъпка] е бил заловен в ранено  състояние заедно с трима негови другари3. За случилото се докладвам също и  до [управлението на] вилаета. 

[Бележка на гърба на документа:] Да бъде задържан. 

________________ 

ОА, Истанбул – BOA, BOA, A. MKT. UM 1244/72. Превод Орлин Събев. 1 28 декември 1872/9 януари 1873 г., четвъртък. 2 Къкрина. 3 Вероятно в телеграмата  на Али бей е допусната неточност за броя на „другарите“ на Васил Левски. Всички на лични свидетелства показват, че освен Апостола в Къкрина са арестувани само Христо  Цонев – Латинеца и Никола Цветков – Бакърджията. 

№ 172 

Съдебно-следствен разпит на Велчо Стойнов и очни ставки  с Тоне Крайчов, поп Стоян Пенков и Стоян Младенов 

София, 30 декември 1872 г. 

Разпит на Велчо от с. Желява 

30 декември 1872 г. 

– Как ти е името, как е името на баща ти, откъде си, какво работиш и на  колко си години? 

– Велчо, бащиното ми – Стойно, желявец съм, на четиридесет години, зани мавам се с овчарство. 

– Числил си се към комитета, образуван за бунтуване на българското насе ление, кога и как постъпи? 

– Аз винаги овчарувам в планината, в село слизам един-два пъти в месеца,  не знам за такива работи. 

– Защо казваш, че не знаеш? Тоне [Крайчов], поп Стоян [Пенков], Стоян  Младенов, Тошко1 и ти сте били вътре [в комитета], давали сте пари [и] ти си  дал двадесет гроша. 

– Аз изобщо не ги познавам, аз нямам пари дори да си купя сол, как ще дам  двадесет гроша! 

– Ако тия твои другари дойдат и ти кажат в лицето, какво ще речеш?

 

288