Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 358  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
619185
   

Нова книга от Мария Чулова

Детайли

Заключение на "Символно-аналитични наблюдения /Духовни биографии и паралели/", литературна критика и есета, 2013 г.

 

            В изследванията за В. Попов, Й. Радичков и Ив. Петров отделих внимание на повествователните техники в пряка зависимост на двойките взаимоотношения между повествователя и: 1/ автора, 2/ хронотопа, 3/ персонажната система, 4/ степента на повествователска експликация. Проблемът за повествованието и повествователя е във всяка една от статиите за тримата български писатели и го разглеждам като взаимна функция. Присъствието на факти във фикцията е явно или скрито в повествованието – експлицирано или имплицирано. Поради това се употребяват термините експлицитен автор и имплицитен автор.

Откроява се отношението на Радичков, Ив. Петров и В. Попов към жанровете. Откриваме развойната логика на отделните части спрямо по-голямата повествователна цялост. Тенденцията към деепизация е силна в „Корените”, „Хайка за вълци” и „Ноев ковчег”. Разстроеното съжителство е подчертано с центробежността, с нарушената комуникация, натрупаните конфликти, със самотата. Нагнетеното напрежение ще избухне един ден. Констатацията за обществената страна на действителността е сложно представена. Писателите Радичков, В. Попов и Ив. Петров дават по-широко поле на изява на читателите. В романите разгледах хомологията между реалното и субективно преживяното. При тримата е обща поетиката на търсещия наративен дискурс.

Тримата писатели са „коренотърсачи” и са носталгично настроени към миналото преди национализацията. Не отнемам правото на самодоказване на творбите като им отказвам да им поставя диагноза. Повтарящите се черти на повествованието не означава криза на авторството. Моите изследвания не са „Наръчник на младия писател”, защото най-примамливи са пътеките, където никой не смее да стъпи.

 

 

Символно-аналитични наблюдения

 

Литературна критика и есета

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Чулова

 

 

 

 

 

гр. Пловдив, 2012 г.


 

 

С ъ д ъ р ж а н и е

Предговор от Константин Байрактаров

Преди да споделим наблюдения - рецензия от Стефан Кръстев

І. Есета

 

Хуманните ценности на Гръцката античност през вековете

 

Читалищата – извор на мъдрост и духовна светлина

Преодоляване на агресивното поведение на учениците

ІІ. Теми по литература в помощ на учениците

Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор /по поемата

на Омир – „Илиада”/

Човеколюбие и протест срещу тиранията в „Прикованият Прометей” /литературно-научно съчинение/

Проблемите за силната личност на твореца, страданието и творчеството във философските поеми на Пенчо П. Славейков

Обществени и нравствени проблеми във фейлетоните на Алеко Константинов „Разни хора – разни идеали“

Характеристика на Благолажа от разказа „Косачи” на Елин Пелин/характеристика на литературен герой/

Духовната биография на лирическата героиня в стихотворението „Потомка” на Елисавета Багряна /ЛИС /

Отрицанието на войната в творчеството на Йордан Йовков

/Литературна интерпретация/

Измамничеството в комедията „Ревизор“ от Гогол

„Дневникът на един луд” - театрален преглед

ІІІ. Научни изследвания

 

Старобългарска литература

 

Символно-аналитични наблюдения за Магическия квадрат

от Лондонското четвероевангелие,

 

поръчано от българския цар Иван Александър (1331-1371)

 

Възрожденска литература

 

Творчеството на Кристоф фон Шмид и рецепцията му през Българското възраждане

Бъргарска литература след Освобождението

Анализ на цветовите акценти в символистическата поезия

на Яворов

Българска литература след Втората световна война

Трите измерения на иронията и космическата виртуалност

 

на истината в прозата на Йордан Радичков

Сред обесените и живите /от „Мъртво вълнение”, „Хайка за вълци”, „Присъда смъртна” от Ивайло Петров и „Корените” от Васил Попов/

Отворената романова трилогия на Васил Попов ни пита „Защо?”

 

Дневникът – жанрова еклектика при Й. Радичков, Ив. Петров и В. Попов

Заключение

 

За Мария Чулова

 

 

 

 

 

Уважаеми читатели!

 

Имам удоволствието да Ви представя книгата "Символно-аналитични наблюдения" на Мария Чулова. Книгата съдържа три части "Есета", "Теми по литература в помощ на учениците" и "Научни изследвания". Разглежданите теми биха били от полза за ученици, учители, както и за всички, интересуващи се от литература.

 

Проблематиката в сборника обхваща едно широко литературно пространство, в което авторът Ви въвежда, използвайки едновременно достъпен и прецизен език. Това е едно пътешествие основно из българската литература и литературна история, като се започне от старобългарската литература, мине се през възрожденската и следосвобожденска, след което - литературата след Втората световна война и се стигне до съвременната.

 

Наред с разглеждане и изследване на българското литературно наследство, читателят може да се запознае и с някои прегледи на древногръцката класика и митология. Тук в разсъжденията на автора намират мястото си вечноактуалните персонажи като Орфей, Прометей и героите на Омир с техните послания.

 

Не е нужно да се прави пълен тематичен обзор на книгата и да се затъва в прекомерно глаголствуване. Достатъчно е, драги читатели, да погледнете съдържанието на "Символно-аналитични наблюдения" и да се отправите на пътешествие с Мария Чулова в света на литературата, литературната история и историческата поетика.

 

Убеден съм, че есетата, критическите анализи и изследвания, ще донесат на любознателния читател радост и духовно удовлетворение.

 

 

 

       Константин Байрактаров

 

 

Преди да споделим наблюдения

 

 

 

"Символно-аналитични наблюдения” не е учебно помагало по литература или история на културата, макар материалите да притежават стойността на научното познание и биха могли да бъдат от огромна помощ за учещите през целия им живот. Базират се на сериозни дълго годишни изследвания,всеки от материалите е с избран научен подход - система без празнини, но и без излишна тежест. Езикът е ясен, разбираем, тезата открита. Това, което знае авторката, читателят научава без усилия.

 

Но това е една малка част от ценността на книгата. Мария Чулова споделя богатата си култура, а не преподава знания. Оттук нататък започват размислите, по-дълбокото изследване от най-общото и познатото, до което можем да достигнем, използвайки и други материали. Още от самото заглавие, авторката открито заявява, че става дума за наблюдения, т.е. за нещо преди всичко субективно, но, именно чрез тази форма, тя превръща своя читател в свой събеседник, в свой приятел по интелект, провокира го към размишления. Чрез фактите и описанията на своите наблюдения, тя изказва размислите си, живи и емоционални, въпреки строгостта на темите. Неизбежно този, който я чете и който се чувства по-скоро в компанията й, отколкото разгърнал нейна книга, започва да си припомня наученото преди това, запълва пропуските си, но най-важното: започва да размишлява с нея. На места все едно чете свои мисли и неща, които би си помислил, ако животът не беше насочил размислите му другаде. На места не е съгласен, но започва да размишлява защо не е съгласен и четенето преминава в една въображаема дискусия, след която усещането е, че е по-богат. Тук има опит в мисленето, в отношението към мисленето и към ценностите на самото мислене. Тук има едно искрено съпоставяне на себе си, на своята сетивност и личност с вековното и оцелялото през вековете непреходно.

 

„Символно-аналитични наблюдения” не е и сборник философски и естетически студии. Всеки материал поотделно може да се определи жанрово като такава, но в самото си съчетание, излизат от рамките на научния маниер. Основна причина: книгата е твърде малка за енциклопедичните интереси в нея, а и интелекта на авторката им. Студиите прескачат от епоха в епоха. От предмет на една хуманитарна наука в друга. Литературно критически, културно исторически, ценностни, естетически, до съвременни социално-психологически по най-натежалите, най-наболелите теми, каквато е агресията на учениците. Всеки от материалите има конкретните си цели, без този интелектуален колорит да разкъсва по какъвто и да е било начин основната структура на книгата, да създава чувство за кич и да превръща размислите в еклектична каша.

 

Най-точно “Символно-аналитични наблюдения” може да се опредили с нелитературния термин: ковчеже с ценности. Защото е точно това. Ценностите на един живот, събирани и обгрижвани с голяма любов, наследени от вековете духовни ценности С истинска екзистенциална стойност и за авторката и за немалкото души като нея, все още живеещи в България, все още търсещи и откриващи себе си и извън бита, непримирими с ограниченията му. Личности, оценяващи обезцененото, истинско богатство, завещано ни от вековете. Авторката ви кани на гости при своето богатство, за да го сподели с вас, за да изживеете заедно радостта от него, да го умножите заедно.

 

Няма място, нито е уместно тук да отделя достойното внимание за перипетиите в живота и. За това е необходим цял роман. Сама жертва на интриги в системата на образованието, преминала през тежки изпитания заради агресията. Жена, срещу чиято необикновена воля е оказван целият натиск на съвременния социален бит. Човек, преминал пред десетки тежки препятствия, които биха възпрели един завинаги, друг сломили, трети направо убили и стотици хиляди отчаяли. Тя не е галеник на съдбата, а срещу светлите и или просто човешки стремежи винаги е имало съпротива. А това, което е в книгата й, то пак е животът й, духовната му страна, нейната духовна биография.

 

Докато разлистваш книгата, чувството е, че си в машина на времето, която те носи през вековете. Мария Чулова е като гид, който те развежда в Музей на непреходните ценности. От младостта към съзряването на цивилизацията, така също се срещате с литературна критика от нейната ранна младост към настоящето. В един живот сякаш се събират хиляди години. Това е своеобразна изповед и на един млад наш съвременник и на един дух връстник на всички времена, с който не можеш да не откриеш близост.

 

Поканила те е в света на идеите, където онова, което я е убивало, тук е само онова, което я е направило по-силна. Приключението на четенето си заслужава, след него няма как да не се почувствате по-богати.

 

                                                                                   Стефан Кръстев

Заповядайте на премиерата на книгите в град Пловдив на 21 февруари 2014 г. от 18,00 часа в мол "Пловдив", в книжарница "Сиела" на етаж ІІІ!

Управител на "Сиела" в гр. Пловдив: Дима Войникова