Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 340  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
699037
   

Договор за разпространение

Детайли

ДОГОВОР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДЕЛИЯ

........2012 Г.

Днес, ...........2012 г. в гр., между

Мария Стоилова Чулова, живуща в гр. Пловдив, ул. „Ил. Макариополски” №26, ет. 3, ап. 12, наричана по-долу доставчик и автор на книгата „Без идоли”, от една страна и ....................................................................................................................................................................

наричан по-долу разпространител, от друга страна

се сключи настоящият договор за следното:

Предмет на договора

Чл. 1. С настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ представя на РАЗПРОСТРАНИТЕЛЯ ...... броя от книгата „Без идоли”, собственост на доставчика, с цел разпространението и продажбата им в търговската мрежа в гр.............

Права и задължения на доставчика

Чл. 2. Доставчикът има право да получи от разпространителя посочената в документа цена на предоставените книги, намалена с търговската отстъпка, посочена по-долу.

Права и задължения на разпространителя

Чл.3. Разпространителят се задължава да разпространява книгите на доставчика добросъвестно, да ги пази с грижата на добър стопанин от повреди, които могат да доведат до промени в пазарната им стойност.

Чл. 4. Разпространителят се задължава да заплаща стойността на книгите по коричната цена, намалена с търговската отстъпка от 25 % за книжарница „.............” и 5 % за разпространителя.

Чл. 5. Разпространителят е длъжен сам и за собствена сметка да организира разпространението и продажбата на получените от него книги.

Цена , срокове и начин на плащане

Чл. 6. Плащането на получените количества книги се извършва в брой или с пощенски запис на адреса на доставчика.

Чл. 7. Настоящият договор се сключва със срок до 31.12.2012 г. и може да бъде прекратен или удължен с едномесечно предизвестие.

Рекламации и неустойки

Чл. 8. Разпространителят носи изцяло отговорността за съхранение на предадените му от доставчика книги. Унищожени, повредени или загубили търговския си вид екземпляри се смятат за продадени и се заплащат от разпространителя на доставчика по цена за една бройка 7 лева.

При прекратяване на договора разпространителят връща на доставчика нереализираните количества книги.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ДОСТАВЧИКА :  ........................................                                                                               

 

ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛЯ:

/М.Чулова/                                                                                                       

 

  /................/

 

 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

                Днес ................12 г. долуподписаният .................................................

 

Удостоверявам, че получих от Мария Чулова следните книги:

  1. „Без идоли”, критика и есета, 176 стр., цена на корицата 10 лева, ....... броя.

Протоколът е съставен в два еднообразни екземпляра, за всяка една от страните.

Приел:......................... 

                                                            Предала:...............................

                                                                                  

Идентификационен номер (напр. ISBN) (задължително)

Заглавие

Автор

% на достъпност [?]

Изображения (+/-) [?]

Територии [?] (задължително)

Връзка „Купете” [?]

 

 

 

20%

+

 

 

978-954-350-090-1

Минутата, отлитнала от тебе

Мария Чулова

20%

+

България

www.prometheus-bg.eu/

978-954-423-763-9

Без идоли, критика и есета

Мария Чулова

20%

+

България

www.prometheus-bg.eu/

.

978-954-9674-34-7 Символно-аналитични наблюдения/Духовни биографии и паралели/ 30% България 0894374798