Критерии за оценки

Детайли
Категория: Образование
Публикувана на Събота, 26 Януари 2019 10:51
Написана от Чулова - англ. език
Посещения: 1270

Скала за оценки:

∙ Отличен (5.50-6)– ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат.

∙ Много добър (4.50-5.49)– ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.

∙ Добър (3.50-4.49)– ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно се справя с познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.

∙ Среден (3.00-3.49)– ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат. 

∙ Слаб (2.00-2.99) – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“. 

Грипната ваканция в гр. Пловдив е до 01.02.2019 г. Учениците в Центъра за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс трябва да проверяват и публикациите на сайта на ОДК - Пловдив. Започнах обучение за Трета професионално-квалификационна степен в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и по първоначален план трябва да има занятия на 02.02.19 г. в Новата сграда на университета.

Мария Чулова ви пожелава успешна подготовка със занимания по интереси през грипната ваканция!