Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
769335
   

Заявления

Детайли

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

До

Директорa на ЦПЛР ОДК –Пловдив

 

 

                             

                                           

З А Я В Л Е Н И Е  с вх. № .......................................................................... дата: ....................

Ученик:

Трите имена - .................................................................................................................

 

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSM: ......................................................

                                                                                 Месторождение: .............................................                                                                                           

 

Адрес: гр. ............................... ул. ................................................................... ...........................

 

Училище или детска градина на територията на община Пловдив:

 

У-ще/ДГ ...................................................................град Пловдив клас/група ................

 

Желая през учебната  2019/2020 годинa да посещавам занятията по (вписва се само 1 дисциплина в заявление; може да се избере учител по желание):

Само до три дейности

Английски език – Мария Чулова

 

Уча  I  ( II ) смяна през месеци: .......................................................................................................

 

Декларация:

Родител/настойник

Име и фамилия:……….....................................................................................................................

 

Адрес: гр. ............................... ул. ................................................................... ...........................

 

GSM: ...................................................... Е-mail: .............................................................................

 

Доброволно предоставям и ще предоставям в бъдеще лични данни по ЗЗЛД единствено и само във връзка с осъществяване на провежданото безплатно обучение, без такси в Общински детски комплекс - гр. Пловдив. Изразявам съгласие детето ми да посещава горепосочените учебни занятия в ОДК - гр. Пловдив. Декларирам съгласието си за съхранение и обработка на личните  данни и предоставянето им в НЕИСПУО на МОН при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

.......................                 .....................................                   ............................................................

     (дата)                          (подпис на ученика)                     (подпис на родителя/настойника)

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

До                       

Директорa на  ЦПЛР  ОДК – Пловдив

 

 

                             

                                            

З А Я В Л Е Н И Е  с вх. № ........................................................................... дата: ....................

Ученик:

Трите имена - .................................................................................................................

 

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSM: ......................................................

                                                                                Месторождение: .................................................

 

Адрес: гр. ............................... ул. ..................................................................... ...........................

 

Училище или детска градина на територията на община Пловдив:

 

У-ще/ДГ ........................................................град Пловдив клас/група ....................

 

Желая през учебната  2019/2020 годинa да посещавам занятията по (вписва се само 1 дисциплина в заявление; може да се избере учител по желание):

Само до три дейности

Английски език – Мария Чулова

 

Уча  I  ( II ) смяна през месеци: .........................................................................................................

 

Декларация:

Родител/ настойник

Име и фамилия:……….....................................................................................................................

 

Адрес: гр. ............................... ул. ................................................................... ...........................

 

GSM: ...................................................... Е-mail: ................................................................................

 

Доброволно предоставям и ще предоставям в бъдеще лични данни по ЗЗЛД единствено и само във връзка с осъществяване на провежданото безплатно обучение, без такси в Общински детски комплекс - гр. Пловдив. Изразявам съгласие детето ми да посещава горепосочените учебни занятия в ОДК - гр. Пловдив. Декларирам съгласието си за съхранение и обработка на личните  данни и предоставянето им в НЕИСПУО на МОН при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

.......................                .....................................                   ............................................................

     (дата)                         (подпис на ученика)                      (подпис на родителя/настойника)